Ελαιόλαδο και Μακροβιότητα

Πολλές μελέτες έγιναν για την σχέση του ελαιολάδου με την μακροβιότητα.
Κάποιες αφορούν γενικά την Μεσογειακή διατροφή και την σύνδεσή της με την
μακροβιότητα όμως πολλές αφορούν το ελαιόλαδο μόνο, ως τρόφιμο. Μία από
αυτές (Olive Oil and the Hallmarks of Aging, 2016 ) δείχνει σε επιτομή την όλη
εικόνα. Υπάρχουν 9 βιολογικοί μηχανισμοί (σφραγίδες) σχετικοί με την γήρανση
και το ελαιόλαδο, και το ελαιόλαδο συνδέεται με όλους.
 συσσώρευση χημικών βλαβών (κυρίως οξειδωτικών) στο DNA καθώς και
στις πρωτεϊνες
 γενετική αστάθεια – κυρίως συσσώρευση σπασιμάτων στα χρωμοσώματα
 μείωση του μεγέθους των τελομερών (άκρα των χρωμοσωμάτων)
 μείωση στην ικανότητα του κυττάρου να επιδιορθώνει τέτοιες βλάβες
 κακή λειτουργία μιτοχονδρίων
 μειωμένη ανίχνευση θρεπτικών συστατικών
 εξάντληση βλαστοκυττάρων
 αλλαγή επικοινωνίας μεταξύ των κυττάρων

Ελληνικά